Bibliografie

 

Hieronder een overzicht van eerdere publicaties die samenhangen met het geloofskader dat in dit boek wordt behandeld. Volledigheid wordt niet gegarandeerd.

 

1.1. Artikelen en discussie in Fax 1957-1959

Schepping en Woord, W.Nieboer in Fax, Orgaan van de Verenigingen van Gereformeerde Studenten te (enz.), 1e jrg. no. 2, mei 1957 p. 1-32. De Plaats van het Woord, B. Goudzwaard in Fax, 1e jrg. no. 3, aug. 1957, p .1-7. Schepping en Woord, W.Nieboer in Fax, 2e jrg. no. 1, nov. 1957 p. 14-23 (antwoord aan Goudzwaard). Gegrond verenigd? (Grondvragen en grondslagen van christelijke organisatie), W.Nieboer in Fax 2e jrg. no. 3, april 1958, p. 1-50. Christelijke gemeenschap of samenwerking? G. Doekes in Fax, 3e jrg. no. 1, nov. 1958, p. 1-8. Eerst de Grondvragen, W.M.Westerhuis in Fax, 3e jrg. no. 1, p. 11-20. Christelijke Gemeenschap, W.Nieboer in Fax, 3e jrg. no. 3, juli 1959, p. 22-24 (antwoord aan Doekes) en Schepping en Woord, W.Nieboer zelfde nr. p. 24-27 (antwoord aan Westerhuis).

 

1.2. Discussie in Opbouw 1958-1959

Om het bijbelse grondmotief, J. Stellingwerff in Opbouw, 2e jrg. no 34, 5 dec. 1958; en de­zelfde in 3e jrg. no. 18, p. 147, 148. Schepping en Woord, W.Nieboer zelfde nr. p. 148 (ant­woord aan Stellingwerff). Om het bijbelse grondmotief, W.Nieboer in Opbouw 3e jrg. no. 19, 21 aug. 1959, p. 156,157 (antwoord aan Stellingwerff). Bijbel en grondmotief (antwoord aan mr.W.Nieboer II), J.Stellingwerff in Opbouw, zelfde no. p. 157. Werkelijkheid en kennis, W.Nieboer in Opbouw 3e jrg. no. 20, 28 aug 1959, p. 164/5 (antwoord aan Stellingwerff). Wet en werkelijkheid (antwoord aan mr. W. Nieboer III),zelfde no. p. 165.

 

1.3. Artikelen en discussie in Lucerna 1959-1963

Woord en schepping, W.Nieboer in Lucerna, Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift, 1e jrg. no. 2, maart 1959, p. 53-69 (nieuwere formulering van eerdere artt. mede n.a.v. discussies). Om het Reformatorisch grondmotief, J.Stellingwerff, in Lucerna 1e jrg. no. 3, juni 1959, p. 121-129. Weerhouding, W.Nieboer in Lucerna 2e jrg. no. 5/6 (1961?), p. 535-552 (nieuwe formulering en uitbreiding van deelonderwerp uit eerder art). Wat is de zin der herschep­ping? P.G.Smelik in Lucerna, 3e jrg. no 4 (1962?), p. 741-745 (reactie op art. over weerhou­ding). Val en vloek, W.Nieboer in Lucerna, 4e jrg. no. 2 (1963?), p. 78-83 (antwoord aan Smelik). Wat is “religionisme”?, P.G.Smelik in Lucerna laatstgenoemd no. p. 84-86 (ant­woord aan Nieboer).

 

1.4. Artikelenreeks in De Reformatie 1965

(Deze reeks is een in gedeelten opgenomen bijdrage die bestemd was voor Lucerna. Hierin wordt een nadere uitwerking gegeven van het artikel in Fax Gegrond verenigd?, april 1958).

Om het Licht, kernprobleem van het gereformeerde denken, W.Nieboer in De Reformatie, 40 jrg. 1965, no’s 17 (v.a. p. 133); 18 (v.a. p. 141); 19 (v.a. p 149); 20 (v.a. p. 157); 21 (v.a. p. 165); 22 (v.a. p. 173); 23 (v.a. p. 181); 24 (v.a. p. 189). Met een aanvulling n.a.v. een ac­tueel probleem: no. 31 (v.a. p. 248).

 

1.5. Bijdrage en discussie 1982-1986

Een calvinistische plaatsbepaling van de psycho-sociale hulpverlening, W.Nieboer in: Hel­pen in perspectief, op zoek naar gereformeerde psycho-sociale hulpverlening, J.J.Arnold, W.Nieboer, H.A.Tijssen, K.Veling, Groningen 1982, p. 72-102. Psychologie, Een christelijke kijk op het mentale leven, Dr. W.J.Ouweneel, Amsterdam 1984 (m.n. p. 338-340, zie ook.p. 22). Dr. Ouweneel over hulpverlening (boekbespreking), W.Nieboer in: De Reformatie, 61 jrg. 1985, no’s 14 (v.a. p. 295) en 15 (v.a. p. 314). Gereformeerden en psychiatrische zorg: de vraag naar de uitgangspun­ten, Gerrit Glas in Almanak van het Corpus studiosorum in Academia Campensis “Fides Quadrat Intellectum”, 1986, p. 146-165 (speciaal p. 152-161).

 

1.6. Gereformeerde Kerkbode 2003

Geloof en psychologie; Ambtsdrager – ziekte – zonde – hulpverlener. Ds. Sieds de Jong vat enkele kernpunten van mijn bijdrage, genoemd in A.1.5, samen en plaatst daarna een inter­view met mij. In: Gereformeerde Kerkbode, Groningen, Friesland, Drenthe, nr. 14, 4 april 2003, pp. 194 – 203 en 207. Geloof en psychologie – een reactie. Bestrijding van mijn op­vattingen door Jan T. Schaafsma en mijn antwoord aan hem. In: zelfde Kerkbode, nr. 22, 30 mei 2003, pp. 339 – 343 en 346.